Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Gebruiker algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door de besloten vennootschap Perzona B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (6716 BP) Ede aan de Galileïlaan 23G, hierna te noemen “Perzona”. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kvk, onder registratienummer “…..” en worden op eerste verzoek toegezonden. De algemene voorwaarden en fabrieksgaranties aan consumenten zijn tevens te downloaden op de website www.topsleep.nl, onderaan de homepage via de weblinks “Algemene voorwaarden” en “Fabrieksgaranties”.

Artikel 2. Definities

De hierna genoemde begrippen worden als volgt gedefinieerd:
Afnemer: iedere contractspartij van Perzona, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Partijen: Perzona en Afnemer gezamenlijk, of Perzona en Consument gezamenlijk
Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waaronder begrepen de Dealerovereenkomst met Afnemer en daaruit voortvloeiende overeenkomsten (orders) en consumentenkoopovereenkomsten met Consument.
Levering: het één of meer Zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Contractspartij en de eventuele installatie en/of montage van deze Zaken.
Zaken: de krachtens een Overeenkomst door Perzona te leveren stoffelijke objecten.
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en licenties van Perzona en daarmee verwante rechten, zoals handelsnaamrechten, octrooirechten, auteursrechten, modelrechten, (beeld)merkrechten.
Consument: de natuurlijke persoon die Zaken van Afnemer of van Perzona koopt.
Contractspartij: de contractspartij van Perzona, zijnde Afnemer of Consument.
Fabrieksgarantie: de garantie van Perzona of leveranciers van Perzona aan Consument.

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Perzona gedane (precontractuele) aanbiedingen, offertes en op alle Overeenkomsten.
2. De algemene voorwaarden van de Afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Perzona en Afnemer is overeengekomen. De algemene voorwaarden van de Afnemer kunnen derhalve (ook) niet stilzwijgend door Perzona zijn of worden aanvaard.
3. De Afnemer met wie éénmaal op basis van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op een later gesloten Overeenkomst.
4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Perzona worden afgeweken, mits uitdrukkelijk is overeengekomen dat Partijen willen afwijken van deze algemene voorwaarden. Een dergelijke afwijking is eenmalig, tenzij Partijen anders overeen komen.
5. Indien de algemene voorwaarden of de Overeenkomst wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt hieronder ook elektronisch geschrift verstaan.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Perzona, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Een door Perzona gedaan aanbod kan door Perzona worden herroepen; zelfs na aanvaarding daarvan, mits dit binnen vijf dagen na aanvaarding geschied.
2. Bij het aanbod gedane adviezen en meegezonden documentatie en/of materiaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt Topsleep niet.
3. Orders of aanvragen van de Afnemer zijn voor Perzona eerst bindend, nadat Perzona deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Perzona is gestart met de feitelijke uitvoering van de order of aanvraag. De schriftelijke bevestiging van Perzona wordt geacht een volledige en juiste weergave van de Overeenkomst te zijn.
4. Indien een Contractspartij van Perzona uit meer dan een (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Perzona voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

1. Alle door Perzona gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij schriftelijk door Perzona anders is vermeld.
2. Perzona behoudt ten aanzien van Afnemer het recht voor om prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen zullen tijdig door Perzona worden aangekondigd, ten minste drie maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe prijzen.
3. Perzona stelt de verkoopprijzen voor de Afnemer aan Consumenten vast, deze consumentenverkoopprijzen zijn adviesprijzen.
4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is Perzona bevoegd deze prijsstijging aan de Afnemer door te berekenen, mits de uitvoering van de Overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig (door beide partijen) is voltooid.
5. Tenzij anders op de factuur aan Afnemer staat aangegeven, dient betaling van de factuur te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige inhouding, korting of verrekening. De Afnemer ontvangt een betalingskorting van 2% van het factuurbedrag, indien de Afnemer het gehele factuurbedrag binnen 8 dagen heeft betaald en op rekening van Perzona is ontvangen.
6. De Consument betaalt de koopprijs aan Perzona uiterlijk bij Levering. Perzona is bevoegd de Levering op te schorten zolang de koopprijs niet volledig is voldaan.
7. De termijn voor betaling door Afnemer is een fatale betalingstermijn. De Afnemer verkeert na het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim; een ingebrekestelling van Perzona is derhalve niet nodig. Perzona heeft te allen tijde het recht om correcte nakoming van de Afnemer te eisen, ook indien deze in verzuim verkeert.
8. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
9. Afnemer dient bezwaren tegen de factuur binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Perzona mee te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt in te hebben gestemd met de factuur en verplicht is de factuur overeenkomstig lid 5 te betalen.
10. Perzona heeft het recht om van Afnemer een aanbetaling tot 50% van het factuurbedrag en/of een zekerheidstelling te verlangen. Indien de Afnemer niet binnen 5 dagen aan het verzoek om aanbetaling of zekerheidstelling voldoet, heeft Perzona het recht om de Overeenkomst per direct te ontbinden. De Afnemer is in voornoemd geval de in ieder geval 20% van het factuurbedrag verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
11. Betalingen zijn, ongeacht de benoeming daarvan, eerst ter voldoening van de opengevallen rente, de kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
12. Indien Perzona genoodzaakt is haar vordering jegens Afnemer uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken, alle door Perzona gemaakte kosten ter bewaring van haar rechten, zoals buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de Afnemer. Deze kosten zijn in elk geval 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 450,00, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 6. Levering en uitvoering

1. De kosten van Levering komen in beginsel voor rekening van Perzona.
2. Indien voor Levering leveringstermijnen zijn overeengekomen, worden deze opgegeven bij benadering; deze gelden nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.
3. De overeengekomen leveringstermijn gaat in zodra Perzona de Overeenkomst heeft bevestigd en Perzona in het bezit is van alle door de Contractspartij te verstrekken bescheiden en gegevens.
4. Wanneer de Zaken na het verstrijken der leveringstermijn door de Afnemer niet zijn afgenomen, verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim. Perzona slaat de Zaken met ingang van die dag op, of doet de Zaken met ingang van die dag opslaan, voor rekening en risico van de Afnemer.
5. De Levering geschiedt, tenzij anders is bepaald, ter vestigingsplaats of winkeladres van de Afnemer en op het opgegeven woonadres van Consument, of op een ander door Contractspartij aangewezen adres.
6. Het risico voor de door Perzona te leveren Zaken gaat over op de Contractspartij op het moment dat de Zaken zich bevinden op het overeengekomen leveringsadres of terrein van Contractspartij, of dat zij overeenkomstig lid 4 beschikbaar worden gehouden voor Afnemer.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Perzona blijft eigenaar van alle door Perzona geleverde Zaken, zolang de koopprijs, met inbegrip van eventuele rente en kosten niet volledig door de Contractspartij is voldaan en/of zolang Perzona overige openstaande vorderingen op Contractspartij heeft.
2. Afnemer is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken zorgvuldig en in de originele verpakking als herkenbaar eigendom van Perzona te bewaren, tot en met het moment van aflevering van de Zaken door Afnemer aan Consumenten.
3. De Afnemer is niet bevoegd om geleverde Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, buiten zijn normale bedrijfsvoering te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren.
4. Indien een van de omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub a t/m sub e zich bij Afnemer voordoet of dreigt voor te doen, is Perzona gerechtigd om haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken terug te nemen.
5. De Afnemer is verplicht om Perzona op eerste verzoek toegang te verschaffen tot de plaats waar deze Zaken zich bevinden.
6. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Perzona een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door Perzona geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.
7. Afnemer is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal of verduistering te verzekeren en een kopie van of inzage in de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek van Perzona aan haar te verstrekken.

Artikel 8. Klachten

1. De Afnemer is verplicht om bij de Levering te controleren of de Zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. Klachten ten aanzien van zichtbare gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen twee dagen na de dag van Levering, schriftelijk aan Perzona te worden medegedeeld. Klachten ten aanzien van gebreken die redelijkerwijs niet ten tijde van de Levering kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming doch uiterlijk binnen een week na de ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd bij Perzona worden meegedeeld.
2. Indien de Contractspartij te laat klaagt, kan hij geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie van Perzona.
3. Na het verstrijken van een termijn van zes maanden na Levering, vervalt het recht van de Contractspartij om een beroep te doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie en vervallen alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens Perzona, die verband houden met een gebrekkige prestatie van Perzona. Behoudens eventuele Fabrieksgarantie aan Consumenten.
4. De Afnemer is verplicht om aan Perzona alle medewerking te verlenen voor het onderzoeken van de klacht. Indien de Afnemer niet de door Perzona gewenste medewerking verleent, kan hij geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
5. Het indienen van en klacht bevrijdt de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.
6. Geringe afwijkingen of kleine beschadigingen geven geen recht op herstel, vervanging en/of (gedeeltelijke) creditering.
7. Indien de Afnemer binnen de daarvoor geldende termijnen als bedoeld in lid 1 en 2 heeft geklaagd en de klacht gegrond blijkt, kan Perzona naar eigen keuze het gebrek herstellen, de gebrekkige Zaken vervangen of de Zaken terugnemen en de Afnemer (gedeeltelijk) crediteren voor de koopprijs van de betreffende Zaken.
8. De kosten voor herstel, vervanging of terugneming komen voor rekening van Perzona, tenzij Perzona schriftelijk en ondubbelzinnig aan Afnemer meedeelt dat Partijen de kosten zullen delen of dat Afnemer de kosten geheel voor eigen rekening neemt.
9. De leden 1 en 7, alsmede de “tenzij-regeling” in lid 8 van dit artikel, gelden niet voor Consumenten. Voor Consumenten geldt de wettelijke klachttermijn en gelden de wettelijke remedies.

Artikel 9. Annulering en ontbinding

1. Indien de Contractspartij de Overeenkomst annuleert voordat de Levering heeft plaatsgevonden, is Contractspartij ten minste een bedrag van 20% van het totaalbedrag (inclusief btw) van de geannuleerde Overeenkomst verschuldigd, onverminderd het recht van Perzona op nakoming en schadeloosstelling, o.a. bestaande uit reeds gemaakte kosten en winstderving.
2. Indien de Afnemer jegens Perzona te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen (waaronder in ieder geval wordt verstaan een niet tijdige betaling als bedoeld in artikel 5 lid 5), is Perzona bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de Afnemer op te schorten en slechts voort te zetten tegen aanbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval zal de Afnemer niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en blijft de betalingsverplichting van Afnemer onverminderd voortbestaan.
3. De vordering van Perzona op de Afnemer is direct en geheel opeisbaar indien:
a) de Afnemer jegens Perzona tekortschiet in de nakoming van één van zijn verplichtingen;
b) de Afnemer niet voldoet aan het verzoek van Perzona om aanbetaling en/of zekerheidstelling (zoals bedoeld in artikel 5 lid 7);
c) indien de Afnemer overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet;
d) indien het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd of uitgesproken, of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
e) indien op enig vermogensbestanddeel van de Afnemer beslag wordt gelegd;
f) Perzona vaststelt dat de Afnemer zich schuldig maakt aan ongeoorloofde, misleidende of oneerlijke handspraktijken, of opzettelijk onrechtmatig of bewust roekeloos handelt jegens Perzona of Consumenten.
4. In de in lid 3 genoemde gevallen is Perzona bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan Perzona verder toekomende rechten, zoals haar recht op vergoeding van schade en kosten.
5. In alle gevallen waarin de Afnemer er redelijkerwijs rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens Perzona niet te kunnen nakomen, is hij verplicht Perzona daarvan terstond op de hoogte te stellen.
6. Indien de Contractspartij meent dat sprake is van een tekortkoming van de zijde van Perzona, is de Contractspartij te allen tijde verplicht Perzona bij aangetekende brief in gebreke te stellen en Perzona een termijn te gunnen van ten minste 30 dagen om aan haar verplichtingen te voldoen, alvorens Perzona in verzuim kan raken.
7. De Contractspartij kan, indien Perzona in verzuim is, een Overeenkomst hoogstens gedeeltelijk ontbinden, namelijk voor dat gedeelte dat door of namens Perzona nog niet is uitgevoerd.

Artikel 11. Retourzendingen

1. De volgende Zaken kunnen, behoudens gerechtvaardigde claims op grond van Fabrieksgarantie, in geen geval retour worden gezonden: gebruikte goederen; showroom modellen; Zaken die (speciaal) zijn afgestemd, besteld of geproduceerd aan de hand van een of meer specifieke wensen van Afnemer of van de Consument; Zaken die uit het assortiment zijn gehaald of achterhaald zijn door nieuwe modellen.
2. Enkel indien Perzona uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend voor een retourzending, kunnen Zaken worden retour gezonden onder nader uitsluitend door Perzona te stellen eisen en voorwaarden.
3. Indien de (gedeeltelijke) retourzending door Perzona is goedgekeurd, komen de kosten voor het retour zenden volledig voor rekening van de Afnemer.
4. Retourzendingen die niet voorafgaand door Perzona zijn goedgekeurd, kunnen niet leiden tot een ontheffing van de betalingsverplichting van Afnemer, noch tot enige creditering.
5. Perzona kan in het geval de Zaken retour zijn gezonden met in achtneming van het bepaalde in dit artikel, en mits de Zaken in de originele, onbeschreven verpakking zitten, in nieuwstaat verkeren en als nieuw verkocht kunnen worden, de Afnemer in staat stellen de retour gestuurde zaken te ruilen tegen nieuwe Zaken ter waarde van ten minste de koopsom van de Zaken van de retourzending.

Artikel 12. Aansprakelijkheidsbeperking

1. Perzona is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Perzona, en met in achtneming van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
2. De totale aansprakelijkheid van Perzona wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade, tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Perzona meer bedragen dan € 10.000,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
3. Perzona is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, zoals (maar niet uitsluitend), gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade buitengerechtelijke kosten, gevolgschade, immateriële schade en schade aan derden.
4. Perzona is nimmer aansprakelijk voor fouten van personeel van Afnemer en door Afnemer ingeschakelde derden.
5. Perzona is nimmer aansprakelijk voor een gebrek in Zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop de Perzona de Zaken in het verkeer bracht, het redelijkerwijs voor Perzona niet mogelijk was, of het niet van Perzona kon worden verwacht, het gebrek te kennen of te ontdekken.
6. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.
7. De beperking van aansprakelijkheid van Perzona in de leden 1,2 en 3 geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Perzona.
8. De Afnemer vrijwaart Perzona, alsmede diens personeel en ingeschakelde hulppersonen, voor iedere aansprakelijkheid van derden die voortvloeit uit de Overeenkomst en de uitoefening daarvan.
9. De Afnemer vrijwaart Perzona voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Perzona geleverde producten en/of materialen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst geleverde Zaken of verleende diensten, zijn en blijven uitsluitend eigendom van Perzona en/of haar licentiegevers.
2. Niets in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Afnemer verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht van IE-rechten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.
3. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in Zaken te verwijderen of te wijzigen.
4. Perzona vrijwaart Afnemer voor rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de stellling dat door Perzona zelf ontwikkelde (delen van) de Zaken inbreuk maken op enig geldend IE-Recht. De Afnemer informeert Perzona onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en laat de afhandeling van het geschil waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel over aan Perzona. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Perzona verlenen om zich, indien nodig in naam van Afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
5. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Perzona zelf ontwikkelde Zaken inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of indien naar het oordeel van Perzona een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Perzona zo mogelijk zorg dragen dat Afnemer de Zaken ongestoord kan blijven gebruiken. Indien Perzona naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Afnemer de geleverde Zaak ongestoord kan blijven gebruiken, zal Perzona inbreuk makende Leveringen tegen creditering van de verwervingskosten, onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding/afschrijving, terugnemen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Perzona wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 14. Overmacht

1. Indien nakoming van een der Partijen door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij aan de ander een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is voldaan of gepresteerd, wordt niet ongedaan gemaakt, maar tussen partijen afgerekend.
2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: werkstakingen; quarantaine; epidemieën; mobilisatie; staat van beleg; oorlog; extreme weersomstandigheden; brand; transportbelemmeringen; overheidsmaatregelen met inbegrip van in-en uitvoermaatregelen; storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden; wanprestatie van derden of overmacht van de zijde van de leverancier die door Perzona ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst werden ingeschakeld.

Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden

1. Perzona is jegens Afnemer bevoegd tot wijziging van de algemene voorwaarden over te gaan en de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Dergelijke wijzigingen zullen bindend zijn voor de Afnemer indien en nadat 14 dagen zijn verstreken na mededeling van Perzona aan de Afnemer.
2. Indien Afnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient hij dit binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van 14 dagen schriftelijk aan Perzona kenbaar te maken. Na ontvangst van de mededeling door Perzona, is Perzona bevoegd om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Afnemer.

Artikel 16. Conversie

Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De nietige of vernietigde bepalingen dienen Partijen in onderling overleg te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 17. Geschillenregeling

1. Bij geschillen tussen Perzona en Contractspartij geldt de administratie van Perzona steeds als dwingend bewijs.
2. Op alle precontractuele aanbiedingen van Perzona, Overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij Perzona partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Bij geschillen tussen Perzona en Afnemer is uitsluitend de absoluut bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem bevoegd.

een goede slaaphouding

Persoonlijk slaapadvies

In de winkel draait het helemaal om U. We doen ons uiterste best om u een persoonlijk slaapadvies te geven. Samen inventariseren we wat U uniek maakt. Hierbij maken we gebruiken van het MyScan meetsysteem waarmee we uw lichaamsbouw in kaart brengen. Daarnaast vragen we naar uw slaapbehoeften en wensen. Aan de hand hiervan bepalen wij welk slaapsysteem de juiste ondersteuning en comfort voor u biedt.

Meer informatie

Meten is weten

Uw persoonlijke matras dankzij ons unieke MyScan meetsysteem. In slechts 3 stappen kun je uw persoonlijk matras ervaren. Met ons unieke, gepatenteerde MyScan meetsysteem maken wij een 3D scan van uw lichaam. Aan de hand hiervan krijgt u advies op maat met een ondersteuning afgestemd op uw lichaam.

Afspraak maken
Scan
Een 3D-meting van uw lichaam